Kavramlar Sözcüğü

Kavramlar Sözcüğü

Advance Freight (Önceden Ödenmiş Navlun): Navlun konşimentosunun bir bölüm ödemesinin önceden geri kalan kısmının ise garanti edilen navlun gibi ödenildiği ödeme şeklidir.
Air Cargo (Hava Konşimentosu): Uçakla taşınan veya taşınacak navlun, posta, express kargo gibi herhangi bir maldır. Yolcu bagajlarını içermez.
Aircraft Pallet (Uçak Paleti): Uçağa yüklenmeden önce, daha önceden birimleştirilmiş yüklerin durduğu veya malların biraraya getirilip saklanarak birimleştirildiği platform veya paletin/(hava yüklemelerinde çoğunlukla kalınlık 3 / 4 ’den 2’ye kadardır.) kullanılmasıdır. Paketleme uçaktaki mal taşıma kapasitesinin çok daha etkin kullanılmasına ve daha iyi yönetilmesine imkan verir, özellikle makineleşmiş sistemlerin bir parçası olarak kullanıldığında palet yükleyicileri ve taşıyıcıları gibi diğer ilerlemeleri yönlendirir.
Air Freight (Hava Navlunu): Herhangi bir hacimde hava yoluyla malların taşınılması için sağlanan servisdir.
Air Freight Forwarder (Hava Kargo Taşıyıcısı): İki yönlü hizmette bulunur. Hava navlun göndericileri hem yükleyici hemde direkt taşıyıcıdırlar. Çünkü malı kendi tarifelerinde gerçek yükleyiciden alırlar. Ve malı daha büyük birimler şeklinde konsilde ederek havayollarına sunarlar.
Havayollarına göre yükleyici navlun yükleyicisi olan forwarder’lardır. Hava navlun göndericisi yani forwarder’lar her zaman olduğu gibi indirekt hava taşıyıcısı olarak nitelendirilirler; birçok hava navlun göndericilerinin kendi uçakları olmasına rağmen.
Bonded Warehouse (Gümrüklü Antrepo): Gümrük otoriteleri tarafından izin verilerek malların depoda depolanmasında; vergi ödemelerinin, malların depodan çekildiği zamana kadar ertelenmesidir.
Booking (Rezervasyon): Kargonun kabulü ve taşınması için gemi veya uçak firması ile önceden yapılan ayarlamadır.
Breakbulk (Önemli kısımları parçalara ayırmak): Konsilde olan yüklemelerin ana konşimento formlarından ayırarak tek tek ara konşimentolarını düzenlemek, aynı zamanda gümrük komisyonculuğu veya son destinasyon için yeniden konsinye etmek içinde formları ayırma sürecidir.
Brokerage (Gümrük Komisyonculuğu): Malın son alıcıya ulaşması için döküman gümrüğe gümrük işlemlerinin yapılması için gider.
Cargo Agent (Kargo Acentası): Bir acente (Örneğin ISC) havayolu tarafından uluslararası hava yüklemelerini talep ve prosesini takip etmek üzere tayin edilir. Kargo acentalarına havayolları tarafından komisyon ödenir.
Carrier (Taşıyıcı): Yükleyici ile kontratlı anlaşmasına göre malın taşınması sorumluluğunu alan firmadır.
Certificate of Origin (Menşei Şehaadetnamesi): Belirli malların menşeilerini (çoğunlukla tarife koşullarına uygunluk için) ispatı için talep edilen bir dökümandır
Chargeable Weight (Fiyatlandırmada Uygulanacak Ağırlık): Hava navlun fiyatını belirlemede kullanılacak yüklemenin ağırlığıdır. Ücretlendirilecek ağırlık ebatsal ağırlık olabilir veya konteyner yüklemelerinde konteynerin dara ağırlığından az brüt ağırlığı olabilir.
Check Digit Number (Basamak Numarası kontrölü): Bilgisayar sistemine hava konşimento numarasının doğru girilmesini garantiye almak için tek basamaklı hava konşimento numarası kullanılır.
Collect Charges (Alınacak Ücretler): Mal dağıtıldığında alıcıdan; malın satınalma bedelinin acenta tarafından tahsil edildiği taşıma hizmetidir; sonra ise ödeme taşıyıcı aracılığıyla göndericiye aktarılır. Acentalar bu hizmet için itibari değerde ücret alırlar. COD teriminin anlamı; dağıtımdan sonra ödemenin yapılacağı anlamındadır. COD hizmetinde kredi sağlanması olanağı yoktur.
Commodity Code (Mal Kodu): Gümrük tarafından ithalatı veya ihracatı yapılan belirli mala uygun numara verilir. Komisyonculuk prosesi çerçevesinde bu numara malın ithalatı esnasında ödenmesi gereken vergi oranını önceden yapılan kontratagöre olmasını sağlayacaktır.
Conditions of Contract (Kontrat Şartları): Malların taşınması için süre ve şartlar havayolları tarafından belirlenmiştir. Bu şartlar; sorumluluk sınırları, hakları, sınırlamaları, tazminatları ve ebatsal ağırlık kuralları gibi kuralları kapsar ve konşimento üzerinde yazılı olarak bulunur.
Consignee (Alıcı): Yüklemenin alıcı kişisi olarak adlandırılan kişidir. Bu kişi yüklemenin alıcı kişisi olarak tayin edilen kişidir.
Consignment (Yükleme) : Bir veya birçok parçadan oluşan, bir yükleyiciden tek seferde acenta tarafından alınan yükün, bir lot olarak faturalandırıldığı, bir ara konşimentonun düzenlendiği ve bu durumun yalnızca o yüklemeye has olduğu yüklemedir.
Consignor (Konsinye Eden): Malın gideceği kişiyi belirten kişidir. Konsinye eden genelde yükleyicidir.